View count: 8183

Directors

Jinn-Shyan Wang, 2003.03~2005.07
Jiun-In Guo, 2005.08~2008.07
Ching-Wei Yeh, 2008.08~2011.07
Yuan-Sun Chu, 2011.08~2016.06
Tay-Jyi Lin, 2016.06~